Rok za dostavu ponude putem pisarnice je 05.09.2023. godine do 09:00:00 sati.

Sukladno zahtjevu Ponuditelja mijenja se točka 2.4. Poziva za dostavu ponude  (Trajanje ugovora, rok izvršenja predmeta nabave) tako da sada glasi: „ Ugovor za predmetni postupak, te rok isporuke iznosi maksimalno do 3 tjedna, od dana potpisivanja / sklapanje ugovora.

Ostali uvjeti iz Poziva ostaju nepromjenjivi.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog br. 4.- Izjava o medicinskim proizvodima

Prilog br. 5.- Izjava o jamstvenom roku i servisu

Prilog br. 6.- Troškovnik

Poziv za dostavu ponuda- JN-45-23-N