Psihijatrija

Psihijatrija klasično je određena kao medicinska struka koja se bavi nastankom, razvojem, manifestacijama bolesti čovjekove osobnosti koje proizlaze iz subjektivnoga individualnog života ili njegova odnosa s okolinom.

Psihijatrijski pregled se najčešće odvija kroz razgovor s psihijatrom tijekom kojeg se u ozračju povjerenja zajedničkim radom nastoji što bolje upoznati pacijentove poteškoće, okolnosti koje su do njih dovele, važne činjenice iz prošlosti povezane s aktualnim poteškoćama, kao i sve druge činjenice koje su bitne za kvalitetno dijagnosticiranje stanja i primjenu odgovarajućih terapijskih postupaka. Prvi pregled u pravilu traje 45 minuta i više, dok ostali pregledi mogu biti i kraćeg trajanja.

Pregled psihijatra je potreban kod postojanja psihičkih smetnji koje remete naš doživljaj dobrog psihičkog zdravlja, komunikaciju s drugim ljudima i sprečavaju nas u postizanju željenog uspjeha u obitelji, na radnom mjestu, fakultetu, školi i dr.

Poželjno je pripremiti medicinsku dokumentaciju eventualnog ranijeg psihijatrijskog ili drugog liječenja, a u nedostatku iste ponijeti popis lijekova koje pacijent trenutno uzima.

psihijatrija
  • Pronađite psihijatra

    Pretražite bazu po imenu liječnika, lokaciji ili usluzi

  • Pretraga