Medicinsko biokemijski laboratorij

Medicinsko-biokemijski laboratorij Doma zdravlja PGŽ ugovorni je laboratorij HZZO-a i pruža laboratorijske usluge osiguranicima HZZO-a opće/obiteljske medicine, pedijatrije i ginekologije, kao i usluge za potrebe medicine rada i sporta te sistematskih pregleda.

More Articles

  • Medicinsko biokemijski laboratorij

    Medicinsko-biokemijski laboratorij Doma zdravlja PGŽ ugovorni je laboratorij HZZO-a i pruža laboratorijske usluge osiguranicima HZZO-a opće/obiteljske medicine, pedijatrije i ginekologije, kao i usluge za potrebe medicine rada i sporta te sistematskih pregleda.

  • Primarna zdravstvena zaštita

    U Domu zdravlja Primorsko-goranske županije primarna zdravstvena zaštita provodi se u odjelima opće/obiteljske medicine, palijativne skrbi bolesnika i medicine rada i sporta, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, dentalne zdravstvene zaštite, patronažne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u kući, sanitetskog prijevoza te laboratorijske dijagnostike.